เมืองที่น่าเที่ยวในประเทศอินเดีย

      ปิดความเห็น บน เมืองที่น่าเที่ยวในประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดียถือเป็นต้นกำเนิดศาสนา ที่ใครๆก็ชอบไปทำบุญ ไปบวชเพื่อให้จิตใจสงบสุขและสบายใจ วันนี้เลยนำสถานที่ๆ ใครๆก็ชอบไปมาฝากกัน

เมืองปัตนะ

เมืองปัตนะ

เมืองปัตนะในอดีตมีชื่อเรียก เช่น ปัตนะ ปาฏลีบุตร มคธ ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้นพิหาร ในอดีตเมืองนี้เคยเป็น สถานที่ท าสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่สาม ณ อโศการาม และที่นี้ยังเป็นสถานที่ที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วอินเดีย ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

เมืองไวสาลี

เมืองไวสาลี

เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี หนึ่งใน 16 แคว้นของชมพู ทวีป ในสมัยพุทธกาลเคยเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส าคัญ พระพุทธองค์เสด็จเยี่ยมที่ไวสาลีครั้งแรกใน พรรษาที่ 5 ชมกูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวัน อารามที่กษัตริย์ลิจฉวีสร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ในป่ามหาวันทาง เหนือของอาณาจักรวัชชีในป่าหิมาลัยและพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในพรรษาที่ 5 ชมเสาอโศกที่มีรูปสิงห์อยู่ในลักษณะ นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่สมบูรณ์ที่สุด ปัจจุบันเหลือเพียงซากโบราณสถานที่ประกอบไปด้วยสังฆาราม ห้องพัก ห้องประชุม ชมปาวาลเจดีย์ สถานที่พระยามารได้เข้ามากราบทูลขอให้พระองค์เสด็จปรินิพพานสถานที่พระพุทธองค์ทรง ปลงอายุสังขาร พุทธวาจาในวันปลงอายุสังขาร “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดา ขอท่านทั้งหลายจงยังความไม่ ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ชนเหล่าใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ทั้งพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งมั่งมี ทั้งขัดสน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า”

เมืองพาราณสี

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

ดินแดนแห่งการแสวงบุญช าระบาป มรดกโลก ที่มีชีวิตสี่พันปีของอินเดียและเป็นเมืองหลวงแคว้นกาสีมีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มีปีระวัติศาสตรย์ าวนานกว่า 4,000 ปี จัดเป็นเมืองสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพและถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและ ชาวพุทธทั่วโลก

เมืองสารนาถ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

ชมสถูปเจาคันธีซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์ที่ปัญจวัคคีย์ได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็น ครั้งแรก ชม ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาก่อน ชม มูลคันธกุฏี สถานที่ พระพุทธเจ้าประทับจ าพรรษาแรกและพรรษาที่12 ชม ยสเจดีย์ สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กับยสกุลบุตร