อยากไปอินเดียแล้วจะขอวีซ่าอย่างไร เรามีคำตอบ

      ปิดความเห็น บน อยากไปอินเดียแล้วจะขอวีซ่าอย่างไร เรามีคำตอบ

วีซ่าจะออกให้เฉพาะชาวต่างชาติผู้ซึ้งมิได้เป็นพลเมืองหรือมีอาชิพอยู่ในประเทศอินเดีย และมีความประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยื่ยมเยียนเพื่อนและญาติ ในกรณีอื่นๆจะไม่สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวได้

อยากไปอินเดียแล้วจะขอวีซ่าอย่างไร เรามีคำตอบ

 1. แบบฟอร์มคำขอการลงตรา (วีซ่า) ต้องเป็นใบสมัครออนไลน์ เท่านั้น เข้า Website: http://indianvisaonline.gov.in/visa/  โปรดทราบว่าใบสมัครที่กรอกด้วยลายมือหรือพิมพ์ไม่สามารถยื่นได้อีก หากใบสมัครกรอกข้อมูลไม่สมบรูณ์อาจจะทำให้วีซ่าของท่านถูกปฏิเสธหรืออาจจะล่าช้า
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องครอบคลุมการเดินทางไปอินเดีย หรือตามอายุของระยะเวลาวีซ่าที่ร้องขอ และ ต้องมีหน้า Visa ว่างมากกว่า 2 หน้า ขึ้นไป หากมีการชำรุดหรือขาดไม่สามารถใช้ได้
 3. รูปถ่ายสีปัจจุบัน (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6เดือน) ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น และต้อง 2×2 นิ้วเท่านั้น ไม่ขาดไม่เกิน ต้องเห็นหน้าชัด ตั้งแต่หัวไหล่ไปจนสุดศีรษะ ห้ามแม็ครูปในแบบฟอร์ม ให้ติดกาวเท่านั้น
 4. โปรแกรมการท่องเที่ยว (Travel Itinerary)
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (Itinerary) (ถ้ามีบินในประเทศก็เอาไปด้วย) (ทั้งไปและกลับ) (อย่าพึ่งออกตั๋วเครื่องบิน จนกว่าวีซ๋าท่านจะผ่าน)
 6. ใบจองโรงแรม (ต้องจองตามวันที่ระบุในโปรแกรมการท่องเที่ยว และตั๋วเครื่องบิน) (อย่าพึ่งชำระเงินค่าโรงแรม จนกว่าวีซ่าท่านจะผ่าน)
 7. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีข้อมูลผู้สมัคร/และ หน้าที่มีการต่ออายุ และ แก้ไข ทั้งหมด 2 ฉบับ
 8. สำเนาบัตรประชาชน (ID Card) พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 9. สำหรับเด็กที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้แสดงสำเนาใบสูติบัตร 1 ชุด
 10. ถ้าผู้เดินทาง ไปพำนักตามบ้านของเพื่อนที่อยู่ในอินเดีย ให้แสดงจดหมายระบุช่วงการเดินทางไปพัก ณ สถานที่นั้น ๆ และระบุที่อยู่ให้ชัดเจน
 11. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 12. ณ วันที่มารับเล่มคืน ถ้ามีผู้อื่นมารับแทน ให้มีเอกสารมอบอำนาจ (Authority letter) มาอีกครั้งด้วย
 13. หนังสือเดินทางฉบับเก่า(ถ้ามี)
 14. จดหมาย รับรอง การทำงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง และ หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

ถ้าคิดจะไปทัวร์พม่าต้องรีบทำเลย ทำตามที่เราแนะนำรับรองสะดวกรวดเร็วทันใจ