สถานที่ท่องเที่ยวในอินเดียที่ไหนน่าเที่ยว?

      ปิดความเห็น บน สถานที่ท่องเที่ยวในอินเดียที่ไหนน่าเที่ยว?

อินเดียถือเป็นประเทศที่มีประชากากรมาทำงานในไทยมากเหมือนกัน แต่ถ้าใครอยากที่จะไปเที่ยวอินเดียกับบบ้างก็ลองดูสถานที่ๆนะนำดูนะเผื่อเป็นตัวเลือกในการเดินทางท่องเที่ยว

พระมหาเจดีย์พุทธคยา

พระมหาเจดีย์พุทธคยา

สร้างอยู่ใกล้กับต้นโพธิ์ภายในวิหารมีพระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมากรที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำในสมัยปาละ ปางมารวิชัยอายุกว่า 1400 ปีเศษพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งทั้งชาวพุทธและฮินดู

แม่น้ำเนรัญชรา

แม่น้ำเนรัญชรา

สถานที่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานลอยถาดข้าวมธุปายาสที่นางสุชาดาถวายก่อนทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ

ตะโปทาราม

ตะโปทาราม

สถานที่อันเป็นต้นบัญญัติสิกขาบทให้พระภิกษุสรงน้ำได้ 15 วันต่อครั้งปัจจุบันเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่บำเพ็ญบุญของชาวฮินดูอาบน้ำชำระร่างกายเพื่อสิริมงคล ข้างบนจะมีช่องอาบน้ำตามฐานะแห่งวรรณะของตนในแต่ละวันจะมีชาวฮินดูมาอาบน้ำเป็นจำนวนมากเพราะเชื่อกันว่าจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้

วัดเวฬุวันวิหาร

วัดเวฬุวันวิหาร

เป็นวัดที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงถวายสวนเวฬุวันให้เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงประทับจำพรรษาที่แห่งนี้รวมแล้ว 6 พรรษาเป็นที่ทรงตั้งอัครสาวกคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร และเป็นสถานที่ที่พระอรหันต์1,250 รูป มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันจาตุรงคสันนิบาตมาฆบูชาและพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุเหล่านั้นเดินทางกลับพุทธคยา

วัดสวยมภูนาทหรือ วัดลิง

วัดสวยมภูนาทหรือ วัดลิง

เป็นเจดีย์ของชาวพุทธและเป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ แห่งหนึ่งในโลก กล่าวกันว่ามีอายุกว่า 2,500 ปี สถูปสวยมภูนาท สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะในพ.ศ 963 เหนือหุบเขากาฐมัณฑุประมาณ 77เมตร  สิ่งที่น่าสนใจคือส่วนตรงฐานของสถูปมีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่รอบโดยทั้ง4 ด้านและยังเป็นสถานที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูที่สามารถอยู่คู่กันได้